40.000
Aus unserem Archiv

1. Platz: Der Originalbeitrag von Jutta Bell aus Kempenich

Mit dem Beitrag „Grußmottesch Benneleschüez“ hat Jutta Bell aus Kempenich den Mundartwettbewerb der Kreissparkassenstiftung „Zukunft Kreis Ahrweiler“ am 15. März 2013 in der Leimbacher Mehrzweckhalle gewonnen.

Foto: Jochen Tarrach

Mit dem Beitrag „Grußmottesch Benneleschüez“ hat Jutta Bell aus Kempenich den Mundartwettbewerb der Kreissparkassenstiftung „Zukunft Kreis Ahrweiler“ am 15. März 2013 in der Leimbacher Mehrzweckhalle gewonnen:

Et wor ihr daachdääjelesch Klädungsstöck, jäh erinneren esch mesch zeröck! Fuckesch wor se, für ihre Zweck deenlesch, maneschmol e Schmuckstöck, mol net änsehnlesch. Se hurt debei, bei et daachdäjelesch Lewe, on doch well esch eraus se hewe. De Benneleschüez sei hei beschriwwe,

bi se mir os on Erinnerung bliwwe.

Blömelesch bont, mot Streife, kariert, manchmol sujar mot Letze veziert. Die sonnesse Schüez, die wor schön besteckt, die wäätesse wor janz veschoss on jefleckt. Et halef Dotzend wäätesse hat de Oma om Schrank, die muffelten stecksesch – durch de Bank. Noh Mottepolewe dohten die rauche, doh doht nie mie en Mott drüwe krauche! On och än die Schuklaad direkt neweän, doh jeng ze Leptesdaachs kähn Mott mie drän.

Die muffelt och on doht stecksesch schmecke, bie mir Pänz beim Schnöhse mooßten entdecke. Die sonnesse Schüeze – et woren urahle – die wuren joot zeroht jehaale. On de Wöschekost leeschen se – selewe jenäht, mot Wolängsche äm Latz – von nendleschem Wäät. Zom Ändohn woren die net auserkoren, weil die vill ze schäddelesch woren. E Lob well esch der Schüez nau jönne, se wor de reinste Alleskönne. Se wor esuh gruß – suh well esch beschreiwe, dat dat Klääd dronnesch rähn söllt bleiwe. De ierschte Greff des Morjens fröh jeng noh der Schüez – on ohne Möh, zuch de Oma se vom Zappebreät, on huttesch wur noch jet jebeät. Die Träjerbennele üwe de Schölle doht üwekreuz äm Röck se hölle, die wuren mot jeübter Hand fastjeknöppt äm Tallejeband.

Die Höftbennele wuren honne zoh em staatse Schlopp jebonne. Dann ierscht feng et Daachwerk än, me johf sesch än de Ärbet drän. Me hätt die Schüez net messe wölle, hei doht se treu ihr Pflicht erfülle. Me braucht se für suh maneche Saache, et jeng at loss beim Feuemaache. Me trooch on ihr zoh fröher Stonn at Schliwwesche on Holz eronn. Wollt et Feuesche net brenne, nötzt et neuß hei schwäh ze schenne. Nau doht die Schüez on alle Ihre als Bloseballesch funktioniere. De Oma wedelt on aller Roh mot de Schüez jet Loft dezoh. Dann jeng de Grußmotte janz dappe eraus, für Ketteschöpp ze rappe. Ob der ahle kromme Bähn schlähft se langs de Wiserähn, sammelt noch manesch Kräutsche fein, für de Jääße on de Knein on ihr Schüez die Oma Ann,

braucht kähne Koref on och kähn Mann! Die Schüez wor weidehin von Notze für de Schoh flott blank ze botze. Jengen mir Pänz on de Schull für ze liere, doht de Grußmotte ohs all visentiere. Oft hatten dann mir klähne Knüssje noch en Birrekrautschnorres on e Quötschschmeerschnüssje. Streng hätt ohs Oma dann jekuckt, ähs kräftesch ob die Schüez jespuckt, schnell wur durch die Jesichtje jefahre, dat doht Sääf on Wasse spare. On dann doht se ohs ärme Mösche de Küschtje von de Backe wösche. Dann jeng de Oma on de Jaate, doh doht de Nohpeschaft at waate, on dann dohten die zwäh Ahle ömme jäh e Schwätzje haale.

“Morje Kätsche!“, „Morje Ann!“, heesch et at fröhmorjens dann. „Waaßesch Wedde hänn me heut,

bat jitt et Neues bei de Leut?“ Wur de Vezell von langer Daue, steipten se sesch ob de Maue, rollten bääds ihr Schüeze ob, laachten se ob de Maue drob, dohten se als Polste nötze, für sesch jemötlesch ahfzestötze. Dann wur färm jestorscht, jebätscht, on üwe de Dörfleut jeträtscht. Johf et neuß mie ze vezelle, doht me noch jet – mot joodem Welle. Für die rauh Ärbet wur motonne noch en halef Schüez füejebonne. De Oma doht de Murre kraude, duh fohlt se sesch at jet maraude. Hat se e joot Oert ömjestoch, flöht se aus em letzte Loch. Oh, bat wor der Boddem fratzesch!, de Oma schannt on wor jet watzesch. Ja, nau wor die Schüez von Notze, für de Schwääß sesch ahfzebotze. On dann schneuzt die joot ahl Bas, kräftesch on ihr Schüez de Nas. De Loft wor knapp, se wor em Foche, se spurt et om Häzzkäulsche poche. Oh, bat wor die Oma ramm,

hat Röckepein, wor lennelamm. Nau daacht die Öhm, et wäh et Beste, sesch e bessje ähs ze reste. Se wor malad, se hätt jehechelt on mot der Schüez Loft zohjefächelt. Nau sooß se ob de Bank e Rüppsche, se nickt on, on schleef e Nüppsche. Ob ähs – als däht jet kribbele, packt se de chüezezibbele, on kaascht, als könnt se net mie waate, strackfott Richt, quer durch de Jaate. Wiselesch on net mie dillesch, plöckt se e Sträußje Pittesillesch. Brähtlohf on jet Zellerei, kohm noch on die Schüez debei. Plöckt – se wollt sesch net mie schunne – e paar Hännvoll Stangebunne. Kullerääfjesknüezje

kohmen och ont Schüezje, en jäddeleje Kappeskopp für en schön Jemösesopp, e Höhftje Schloht, en ruhde Kappes, für ihre Ümm, den joode Flappes. Alles kohm nau jaatefrösch on de Kösch flott ob de Dösch. Sohß der doch – Herrjemineh – schwazz voll mot vill Möckeveh! De Oma fuhr on ähnem Wösch mot de Schüez strack üwe de Dösch, Beim Koche wor die Schüez von Notze, für de Hänn sesch ahfzebotze. Für Schwäddem än de Fenstescheiwe braucht me de Schüez – für blankzereiwe. Dat hääße Döppe packt me dappe mot de Schüez – statt Döppelappe. Hat de Oma dann joot jääß, wor ob e Schlööfje se vesääß. E Nickersche wur jääh jemaach, doch et wur sesch net jelaach. Die Oma flott die Schüez sesch hollt, die wur locker objerollt, platziert se ob den Dösch dann drob, laacht oewedrob den möde Kopp. De Oma doht dann seelesch nuppe, sesch net mie wääje, net mie ruppe. Doht de Oma on et Dörf ähs john, wur die Schüez halef huhjeschlohn. Den Zibbel stooch se kurzehand mot ähnem Greff ont Tallejeband. Suh jeng de Oma dann om Stelle e paar Klähneschkähte jelle. Die heelt de Grußmotte jedoch onnesch der Schüezehäleft vestoch.

Weil, se wosst , de Nohpeschleut

hätt de Fürwetz schwäh jepräud. Doht me als Pänzje janz schwäh greule, on für Angst janz däuerlesch heule, konnt me Oma’s Schüez joot brauche, für sesch dronnesch ze vekrauche. Mesch me dann de Ore zoh, mähnt me, me wääh net mie doh! Hatt me jehärfelt sesch, jezänkt, de Sääfekest vekiert jelenkt,

hatt me Schramme, Ress on Beule, dann leef me bei de Oma heule. Oh! Se doht trüste, se doht hösche, mot der Schüez die Träänsche wösche, on donoh botzt dat ahle Wääsje ohs Pänz domot dat Schnuddelnäsje. Die Schüez von der joot ahl Modde hätt manesches Schätzje fähljebodde. Doh on der gruße Schüezetösche schlummert oft sujar en Grösche. Scheckt me sesch, dann krisch me och dat Münzje at ähs zohjestoch. Ode et stooch für ohs parat e Reppsche steckseje Schuklad, mol en Haafel Mirabelle, mol klewereje Kotzkamelle. De Oma hätt oft ob ohs jewaat, die Schüez als Böntelsche parat. Dat widdelt! Et doht sesch jet bewääje, se schlooch et ob, bat für en Sääje! Ähs hat se e paar Gluckesche, mol klähne Kätzje,

oh, bat woren dat leewe Rätzje! Se wor ohs Pänzje ömme joot, on joof ohs maneche Lewensroht. Ihr Benneleschüez, die bleift onömwonne mot de Grußmotte vebonne! De Benneleschüez – bat für e wunderbar Klädungsstöck, e Stöck Jehöschness on Kondhäätsjelöck!

Rheinland-Pfalz
Meistgelesene Artikel
Anzeige
epaper-startseite
News aus Ihrer Region - Lokalteil wählen
wissenlinz,neuwiedremagenmontabaurandernach,mayenkoblenzdiezbademszellsimmernbirkenfeldkirn,badsobernheim,meisenheimbadkreuznach
  • Lokalticker
  • Regionalsport
  • Newsticker
Das Wetter in der Region
Dienstag

11°C - 25°C
Mittwoch

11°C - 24°C
Donnerstag

10°C - 20°C
Donnerstag

°C - °C

Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Anzeige
Anzeige
Event-Kalender
Veranstaltungstipps

Sie haben einen Veranstaltungstipp für uns? Hier geht's zum Formular!