40.000
Aus unserem Archiv

Der Originalbeitrag von Marianne Breuer aus Dedenbach

Der Jenerationsdösch

Foto: Jochen Tarrach

Bei os om Speiche stäht noch en Dösch den hat mein Jrußmotte at en de
Kösch. Se hat en met enn de Ehe braach, ihre Pät woo Schreine, der hat
den jemach. Er woo jruß on me konnt en noch auszeeje, dann wore üwwe
zwei Mete, ech well net leje. Och hatte en Schupplad füret Besteck, nur
de Döschplaat hat en jruße schwaze Fleck. Vürkopps an dem Bräät wo met
em Metz en deef Kiref enjeretz. De Stempele woren aresch schameriert on
hatten Ketsche von de jenarelte Schohn on vü’e denne Plättche. De
Holzwurm woo och at enjezore ech hann stell vür mech jesoot: „Nau beste
velore“.
Me hät dech at lang fott doon solle, he stähste nau für Holz on für
Kolle.“ Ech woll jerad john, doo huut ech en schwäze. „He, wellste dech
e klä bessje bei mech setze?“ „Äwe jä‘e, dann kanns dau me äs vezelle,
bie dat su em Loof der Zeit jewääs batte su alles erläf häss ---
vezell, dann wu et e paa Menütche janz stell. „Jo domols,“ knootze „ech
wu jebrauch jede Stonn am Daach off jenooch bess spät enn de Naach. Bat
hätten se ohne mech maache welle, kann‘s dau me dat äs vezelle? ---
Jeneratione hann öm mech eröm jesääs doch bie vill, dat hann ech
vejääs. „On,“ soote, „et woren off schlächte Zeide, et woo schlemm,
doch et Lewwe jing weide. Hann vill metkrisch an Elend on Nut, Sorje öm
et dächleje Brut. Die Mönsche hann off Honge jelidde, et jof nur dönn
Süppche die heelen net widde. Bat me aresch woo, dat moß ech soon, wenn
de Kenne hongeresch enn de Schull moten john, doo darf ech heut noch
net drann denke wenn die sech öm e Küsche Brut moten zänke. Krankhäte
koomen ob, dat bliff joo net aus, die schlechen sech enn, baal enn
jedes Haus. Och de Dut hät off jruße Löcke jeresse, wenn ech och wöll,
ech kann die Zeit net vejääse. — Doch et joof och schöne Zeide, jode
Daach, dann hann ech mech zefridde zeröck jelaach. Me konnt die Mönsche
widde laache, senge hüre, se woren fruh on zefridde, dat konnt me
spüre. Nopesch Fro‘e soßen zesamme on vezellten sech jet janz
entspannt, de Kenne loochen em Bett. Se hatten ihr Dareslass affjelaach
on schöppten neu Kraff für de nächste Daach. Och die Männe soßen
owend‘s enn jemöhtleche Rönd spillten Kate ech hannet inne jejönt. 0ff
wu jetuschelt onesch vier Ore am Dösch, ech hann dann jedoon als wenn
ech net hüt on net sösch, et hät mir käne äs noo könne soon, ech hät
irjendjet, irjendwann weidejetroon.----- Och de Kenne hatten de Spass
all met mir ech woo für die et schönste Spilljeschie‘e. Se hann onesch
mir jespillt on ob mir drop hann mech jetrodde, jeschupp, on jeklopp.
Räsch off moot ech de Odem anhaale, woo bang, die Quös könnten äs janz
büs falle. — On Sonnes hann se mech fein jemaach en Döschdeck wu ob
mech drop jelaach on aus em Jade, hennesch em Haus, krisch ech ein
feine bonte Blomestrauß. ---- Doch met de Zeit wu ech waggelech, wo
veschleße on alt, dur hann se mech he ob de Speiche jestallt.----- Ob
ämol wu et stell, muchsmäusje stell, er frech: „Langweilen ech dech och
net met meinem Vezell? Dau häng‘s doo, söös net Utsch noch Wieh steips
deine Kopp aff ob de Knie.“ „Nä nä,“ soon ech, „ech hüren dir schon zo
dat Janze jäht mir schwä‘e noo.“ Dann söte met rauh‘e, belachter Stömm:
„Jodes on schlächdes, et jäht alles eröm, Probleme hat on hät jede
Jeneration, än jet mie, die anne jet winneje, dät ech soon.

Rheinland-Pfalz
Meistgelesene Artikel
Anzeige
epaper-startseite
News aus Ihrer Region - Lokalteil wählen
wissenlinz,neuwiedremagenmontabaurandernach,mayenkoblenzdiezbademszellsimmernbirkenfeldkirn,badsobernheim,meisenheimbadkreuznach
Das Wetter in der Region
Montag

14°C - 22°C
Dienstag

13°C - 24°C
Mittwoch

15°C - 28°C
Donnerstag

16°C - 28°C

Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Anzeige
Anzeige
Event-Kalender
Veranstaltungstipps

Sie haben einen Veranstaltungstipp für uns? Hier geht's zum Formular!