40.000
Aus unserem Archiv

3. Platz: Der Originalbeitrag von Dieter Koll aus Dernau

Den dritten Platz belegte Dieter Koll aus Dernau mit seinem Beitrag „Verzällche us Dernau“.

Foto: Jochen Tarrach

Den dritten Platz belegte Dieter Koll aus Dernau mit seinem Beitrag „Verzällche us Dernau“:

Jede Jegend hät sing sprachlichen Besonderheit. Su schwätzen mir Dearene net wie die Bewohner der Unterahr, sondern mieh wie die Owweahrer und Efeler. I wieerd mehrheitlich als o üsjesproche wie in den foljenden Wöörtern verdeutlich wieerd.

mit = mott; Wind = Wond; Kind = Kond; ist = oss; Mist = Moss

Die Unterahrer, in Merjendall anjefange, schwätzen dat i als e üs Deshalb sooten mir in de Schöll, wenn mir die Merjendaller ärjere wollten „Merjendaller es – Mess – dress“ Ech hoffe, dat me ming Platt dennoch voll un janz verstoon wierd, denn en Ömänderung in den Ahrwilere Dialek, wär en Verfälschung der Jejebenheite, obwohl et verschiedentlich vürkütt, dat och in Dearne net mieh die ursprüngliche Mundart im Alltach jeschwätz wieerd. Ech well öch jätt öwwe mech verzälle, in unverfälschtem, urwüchsichem Dearnere Platt. Un wie ihr seeht, sin ech kenn unbeschrewwe Blaat.

Ming Läwwe!

In Deane, do hät me mech op de Welt jehollt, die Hewenns wor och dobei. Die joof me en Klaps op de Po, wat ech net wollt, drömm quitiert ech dat mot Jeschrei. Me hillt och at warm Wasser parat Dodrin wur ech dann, janz jröndlich jebad. Ech wur net, wie en Kalw mot em Streck jezooje, ech koom von selwe, dat oss net jelooje. Äwwe, wenn ech jewoss hät, wat mecherwaat, ech hät op de Stell wedde kehrt jemaat. Die irzte Monate worden jar net su doll, ech hat daachtächlich die Windele voll. Do wur mir zum irzte mool klor, dat ech womüerlich eb Scheißkeal wor. Pämpers hät me domols jarnet jekannt, jewösche wuren die Windele noch von Hand. Höckzedaach hät me ret vell bequemer. Die Windele zezammefepack – un ab in de Möllemer. Ech moot laur schreije, dat ech jefödert wur, und at alle paar Stonds, rond öm de Uh. Ob bei Daach udde bei Naach, Ech hann ming Mamm ob Trab jebrach. Doch anerkennent moos ech soon Mot Motterliebe hät se dat all erdroon Un Dank der Fürsorj, die sie mir braach Wur ech dann jede Woch älder, öm 7 Daach su jing die Zitt dann jlöcklich voröwwe. Un do freuen ech mech höck noch dröwwe. Dann kohm ech in de Schöll, do moot ech büffele, erhillt vom Lehrer Klöpp un Rüffele, weil demm schnell de Jedollsfaddem ress schlooch der zo, wejen jedem Dress. Etlichmol hät er mech, op et Back jeschloon, dat alles moot ech stell erdroohn. Ech hann mech bemööt ohne vell Fähler ze schriewe Öm jonet- wie manech eener- setze zu bliewwe. Etlich Schiefertafele sen me kapott jejange,

op de Zeuchnisse waat ech, mot Angs un Bange. Wie ein Dof, su schlau wo rech domols och, im Loof der Zitt wur ech intellienter noch, un mott jrusem Stolz, jestoon ech in, dat ech jetz su schlau, wie drei Dowe sinn. Et wore harte Johre in de Schöll, doch ech well net klaje, uns in deshalb stell. Die Schöllzitt jing janz jlöcklich voröwwe, denn ech sin keenmool setze jeblewwe. Un do freuen ech mech, höck noch dröwwe. Ech Jlöw, dat et nix schöneres jitt, als der Röckbleck op die Konderzitt. Mir schwatten platt, wie eh un je, die Löck et dooten, in der Jäjend he. Mir jrößten die Ahl Löck noch mot de Daacheszitt, en Ömstand, den et jetz su- net mie jitt.

Hallo-soon se statt jooden Daach. Fröher wur ech su, von liechte Mädche anjemaach. Oftmols rennen se och vorbei, janz stur, mott em Walkmann udde rem Handy am Uhr.

Un anstatt ze jröße, schwätzen se dann, su laut, dat me alles mothüre kann. Mir tobten heröm in Wald un Flur, un kannten os üs, in der Natur. Mir spillten noch Räuber und Schanditz, während die Jugend höckzedaach am Computer setz. Mir ballechten heröm, oohne Underlass, im Herres hatten me am Mundstoppele Spass. Och dat Nössremmele wor os net unbekannt, häufich wuren dofür Stewwenze verwandt. Reefschmecke dat konnt me noch op de Strooß, wat höck bei demm Autoverkier net mie müelichg os. Wenn et Fross jof, un Isblome woren op de Finsteschiewe, doten mir net in de jeheizte Stuff setze bliewe Panisschloon oos dann jruß Freud mache doot, mott de jenäjelte Schohn jing dat besonders joot. Och wenn mir jung woren, mir mooten schon Im Wongert helefe un Rewweraafe doon. Mööten die Pänz dat Höckzedaach, würen die Eldere wejen Kinderarbeit verklach. Mir badeten Sommerdaachs in de Ahr, weil en Badezimmer net vorhanden war. Och hatten mir Spaß, bläckes ze loofe, udde an de Iskaa, für en Jrosche is ze koofe. Weihnachte dot me, öwwemäßich schnöse, mot Kletsch (Lakritz) un sonstiiem Söse, och de Plätzchesdeech wur jern probiert. Dann krech me ze hüre, dat sich dat net jehürt. Hirze mot piefje erfreuten os Ströpp, denn domott wur honich ener Heck jeflöpp. In de Karwoch wur de janze Daach Mot klappere un Rassele Radau jemach. Un Fastelovend wuren noch Linche opjehange. Jetz sööt me für sujet hochtrabend Luffschlange. Der Rommelspott wor en Instrument, dat me höckzedaach öwwehaup net mie kennt. Doch mir hatten riesijer Spass dodran. Me sitt, wie verjnüch me als Kond sinn kann. Rasant jing die Konderzitt voröwwe. Von alldemm, os nur die Erinnerung jeblewwe. Äwwe do freuen ech mech Höck noch dröwwe. Dann kom de Zitt, wo echo p de Arbett moot joon, doot Wöngerde jrawe, un Moss dren droon. Der Beckel wor et Hauptarbetsierät, mot demm me die Wöngerde von Hand jrawe dät. Der Schweeß lev enem von der Stiern eraff. Me botz en mot de Hand udde rem Sackdooch aff. Jras wur jemäht, un üsjespreet, su wie dat nüedich os, wenn me Heu mache deet. Jrompere wuren mot em Kaasch üs jejrawe. Un mot em Dameschoner heem jefahre. Durch Päätche un Schleefe wur ze Fooß jejange, öm ob et Feld udde in de Wongert zu jelange. Nur von de Landwirtschaff doot me joo domols lewwe, doch dobei os et net jeblewwe. Denn die Zitt jing jlöcklich och voröwwe, un do freuen ech mech, höck noch dröwwe. Dann jing ech, wie su manech eener, zo en ne Firma, öm jet Jelt ze verdene. Doch kaum hat ech dat Jeld dann in de Henn, su wur et och at wedde üsjejenn. Un als ech dann ze freije anfing, dat Jeldüsjenn e bisje flotter jing. Do wur ech schnell dodröwwe belehrt, dat dann die Mark, nur noch fünf Jrosche wert. Doch Mark un Pfennich jitt et net mieh, alles os vorbei, un für immer perdü. Die Zitt jing durch de Euro voröwwe, wären me doch blos bei der D-Mark jeblewwe, denn höck freuen ech mech, net dodröwwe. Jetz senn ech Rentner, un en ne ahle Mann, der wegge zeröck, als no füür blecke kann. Ech stellen fess, ming Läwenszitt, verjing su schnell, wie im Sauseschritt. Kaum mehn me, me wär jrad jebore, Fünd me sech wedde, bei de Seniore. Mot jriese Hoor, un Fahle im Jesiech, os dat Lewwe net mieh- wie fröe – su liech. Denn zweschen Kopp, un deckem Zieh, do jitt et Stelle, die doon at ens wieh, un ming Frau, die züch nech domot op, indemm se sööt, ech wär ne ahle Knopp. Ech merke, wenn me verliert sing Jugendpotenz, steht für de Dür och schon, die Altersdemenz. Denn der Verstand, lööt langsam un allmählich no Äwwe, dat os net schlomm, et os suwiesu net viel do. Wäjen su ene nem bißche Jrips, ärjern ech mech net, watt wöll der mache, der vell dovon hät. Für den wär et bestimmp en jruese Verluss, un sujett brink jede Menge Ärjer un Verdruss. Ich hann erkannt, sitt längerer Zitt, dat ed im Alter nur eene Vürdeel jitt: Den well ech öch nenne –dad lich doch op de Hänn, me krett winnijer Zannpink, denn et fehlen vell Zänn. Wenn ech bedenke, wat ech im Lewwe mott moot mache, ech hät keene Jrond mieh, öwwehaupt noch ze lache, Äwwe ech well net nur, dat schlechte im Läwwesehn, et joof och vell Daach, die woren schön. Un summa summarum, dat zesamme jezällt, oss dat joode, wat mir och höck noch jefällt. Die Zitt wor schön, leider oss se voröwwe, äwwe do freuen ech mech, höck noch dröwwe.

Rheinland-Pfalz
Meistgelesene Artikel
Anzeige
epaper-startseite
News aus Ihrer Region - Lokalteil wählen
wissenlinz,neuwiedremagenmontabaurandernach,mayenkoblenzdiezbademszellsimmernbirkenfeldkirn,badsobernheim,meisenheimbadkreuznach
Das Wetter in der Region
Mittwoch

18°C - 31°C
Donnerstag

10°C - 20°C
Freitag

10°C - 17°C
Samstag

10°C - 19°C

Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Anzeige
Anzeige
Event-Kalender
Veranstaltungstipps

Sie haben einen Veranstaltungstipp für uns? Hier geht's zum Formular!